Girit Müslümanlarının Ada'da Son Yılları | Melike Kara105.    Mübadeleden Önce Girit

A street in Chania, Crete (1913)
Source: Library of Congress
Yunanistan Müslümanlarına yönelik çalışmalar genellikle Mübadele ve Batı Trakya Türkleri üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu bölümde söz konusu çalışmalardan farklı olarak Melike Kara, Yunanistan'ın 1913 yılında itibaren bir parçası olan Girit'e ve Müslümanlarına ilişkin incelemelerde bulunuyor.  Müslümanların 1913 yılından Ada'dan ayrıldıkları 1924 yılına kadar yaşamlarında meydana gelen değişimleri ortaya koyarken olayların arka planında yer alan siyasi gelişmelere de değiniyor.

Most studies of Muslims in Greece focus on the population exchange of 1924. In this episode, Melike Kara examines the little studied period directly preceding the population exchange through the peculiar case of Crete, which passed from independent status to being a part of Greece only in 1913. Taking a social history approach, we discuss some of the changes in the Cretan Muslim community as an official minority in Greece within the context of broader political developments (podcast is in Turkish).


iTunes

Left to Right: Zeynep Sabancı and Melike Kara
Mersin University, April 2013
Mersin Üniversitesi Tarih Bölümü'nde doktora yapmakta olan Melike Kara, toplumsal tarih ve azınlıklarla ilgili çalışmalar yürütmektedir. (bknz. academia.edu)
Yakınçağ Orta Doğu Tarihi çalışan Chris Gratien Georgetown Üniversitesi'nde doktora yapmaktadır. (bknz. academia.edu)
Askeri tarihi çalışan Zeynep Sabancı Mersin Üniversitesi'nde doktora yapmaktadır. (bknz. academia.edu)

Citation: "Girit Müslümanlarının Ada'da Son Yılları," Melike Kara, Zeynep Sabancı, and Chris Gratien, Ottoman History Podcast, No. 105 (May 3, 2013) http://www.ottomanhistorypodcast.com/2011/05/crete-greece-ottoman-empire.html.

SEÇME KAYNAKÇA

Girit mübadili Kösem Hazar'ın Girit'te
çekilmiş aile fotoğrafı (Kaynak: Melike Kara)
Nükhet Adıyeke,  (2000). Osmanlı İmparatorluğu ve Girit bunalımı. Ankara: T.T.K. yayını.
Nükhet Adıyeke (2005). "Osmanlı egemenliği altında Girit’te Müslüman kimliğin oluşumu ve Müslüman cemaati ile Ortodoks Cemaati Arasındaki İlişkiler." Yeniden Kurulan Yaşamlar 1923 Türk- Yunan Zorunlu Nüfus Mübadelesi, (Derleyen: Müfide Pekin), İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 365-377.
Nuri Adıyeke (2006). Girit nikah defterleri ve Girit’te evlilikler, Fethinden Kaybına Girit, (İçinde), İstanbul: Babıâli Kültür Yayıncılığı, 57-70.
Benedict Anderson, (2007).  Hayali cemaatler – milliyetçiliğin kökenleri ve yayılması. (Çev. İskender Savaşır). İstanbul: Metis Yayıncılık.
Fernand Braudel,  (2001). Uygarlıkların grameri. (Çev. Mehmet Ali Kılıçbay). Ankara: İmge Kitabevi.
Richard Clogg,  (2003). Minorities in Greece, London: Hurst&Company.
Detorakis, T. E. (1994). History of Crete. Iraklion.
Molly Greene, (1993). Kandiye 1669–1720: the formation of a mercant class. Princeton: Princeton Üniversitesi. Doktora Tezi.
Ersin Gülsoy, (2004). Girit’in fethi ve Osmanlı idaresinin kurulması (1645–1670). İstanbul: Tarih ve Tabiat Vakfı Yayınları.
Kemal Karpat, (2004). "1683’ten Sonra Osmanlıların Balkan Uluslarıyla İlişkileri." Balkanlar’da Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk, (İçinde), (Çev. Recep Boztemur), Ankara: İmge Yayınevi, 61-129.
Herkül Millas, (1992). Yunan Ulusunun Doğuşu, İstanbul: İletişim Yayınları.
Baskın Oran,  (1986). Türk- Yunan ilişkilerinde Batı Trakya sorunu. Ankara: Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları.
Tsitselikis, K. (2004). The legal status of Islam in Greece. Die Welt des İslams, Leiden: 402-431.
Tsitselikis, K. (2005). "1923’ten önce Yunanistan’da Müslüman cemaatler yasal süreklilikler ve ideolojik tutarsızlıklar." Yeniden Kurulan Yaşamlar 1923 Türk- Yunan Zorunlu Nüfus Mübadelesi, (Der: Müfide Pekin), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 341-357.
Onur Yıldırım, (2006). Diplomasi ve göç Türk- Yunan Mübadelesinin öteki yüzü. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Comments


Ottoman History Podcast is a noncommerical website intended for educational use. Anyone is welcome to use and reproduce our content with proper attribution under the terms of noncommercial fair use within the classroom setting or on other educational websites. All third-party content is used either with express permission or under the terms of fair use. Our page and podcasts contain no advertising and our website receives no revenue. All donations received are used solely for the purposes of covering our expenses. Unauthorized commercial use of our material is strictly prohibited, as it violates not only our noncommercial commitment but also the rights of third-party content owners.

We make efforts to completely cite all secondary sources employed in the making of our episodes and properly attribute third-party content such as images from the web. If you feel that your material has been improperly used or incorrectly attributed on our site, please do not hesitate to contact us.