Türkiye'de Tarih Öğretimi | Emrah Yıldız107.   Nasıl Öğretiliyor ve Ne Eksik?

Her ne kadar akademik tarihyazımında azımsanamayacak bir çeşitlilik göze çarpsa da, Türkiye'de tarih öğretimi milli ideolojinin çerçevesinin dışına çıkmayı başaramamıştır. Bu bölümümüzde Emrah Yıldız, 50 üniversitenin ders programını incelediği çalışmasının sonuçları doğrultusunda Türkiye'de tarih öğretimi konusunda yapılan hatalardan bahsedip çesitli savlar öne sürmektedir. 

Despite diverse historiographical developments that have changed the way historians understand history, in the realm of education, history is still largely discussed within a nationalist framework. In this episode, Emrah Yıldız critiques this nationalist approach to history and explores the results of a study that examined the topics and content of course offerings at 50 Turkish universities (podcast is in Turkish).
Osmanlı tarihçiliği üzerine çalışan Emrah Yıldız Mersin Üniversitesi'nde doktorasını yapmaktadır. (bknz. academia.edu)
Harika Zöhre Mersin Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı araştırma görevlisidir. (bknz. academia.edu)
Yakınçağ Orta Doğu Tarihi çalışan Chris Gratien Georgetown Üniversitesi'nde doktora yapmaktadır.   (bknz. academia.edu)
SEÇME KAYNAKÇA

Harika Zöhre and Emrah Yıldız
Mersin University, May 2013
Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu, Bildiriler, (Edt. Mehmet Öz), TTK Yayınları, Ankara, 2011

İlhan Tekeli, Tarih Bilinci ve Gençlik: Karşılaştırmalı Avrupa ve Türkiye Araştırması, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1998

Tekeli, Tarih Yazımı Üzerine Düşünmek, Dost Kitabevi, Ankara, 1998

Ahmet Özcan, Türkiye'de Popüler Tarihçilik 1908-1960, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2011

Salih Özbaran, Tarih, Tarihçi ve Toplum, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2007

Salih Özbaran, Güdümlü Tarih, Cem Yayınevi, İstanbul, 2003

Salih Özbaran, Geçmişi Güncelleştirmek: Tarihçi İmgesinden Medya Sözcülüğüne, Tarihçi Kitabevi, İstanbul, 2011

Tarih Öğretimi ve Ders Kitapları 1994 Buca Sempozyumu, Yay. Haz. Salih Özbaran, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2011

Büşra Ersanlı, İktidar ve Tarih: Türkiye'de "Resmi Tarih" Tezinin Oluşumu (1929-1937), İletişim Yayınları, İstanbul, 2003

Oktay Özel, Dün Sancısı: Türkiye'de Geçmiş Algısı ve Akademik Tarihçilik, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2009

Tarih ve Milliyetçilik I. Ulusal Tarih Kongresi Bildiriler, Mersin Üniversitesi, 1999

Tarih ve Toplum Dergisi, Sayı 34, 44, 46, 106, 107, 112, 108, 113, 148, 149,152, 229, İletişim Yayınları, İstanbul

Taner Timur, Osmanlı Kimliği, Hil Yayınları, İstanbul, 2010

Episode Music: Seyyan Hanım - Mazi

Comments


Ottoman History Podcast is a noncommerical website intended for educational use. Anyone is welcome to use and reproduce our content with proper attribution under the terms of noncommercial fair use within the classroom setting or on other educational websites. All third-party content is used either with express permission or under the terms of fair use. Our page and podcasts contain no advertising and our website receives no revenue. All donations received are used solely for the purposes of covering our expenses. Unauthorized commercial use of our material is strictly prohibited, as it violates not only our noncommercial commitment but also the rights of third-party content owners.

We make efforts to completely cite all secondary sources employed in the making of our episodes and properly attribute third-party content such as images from the web. If you feel that your material has been improperly used or incorrectly attributed on our site, please do not hesitate to contact us.